Handledning - Personalgrupper

Handledning av personalgrupper

När Hälsopartners är ute och handleder grupper så blir det på olika sätt varje gång beroende på hur läget ser ut och ingen handledning blir den andra lik. Detta beror på att varje personalgrupp har unika behov och mål och vi på Hälsopartners får skräddarsy lösningar därefter. Våra handledare kan mötas av massor av olika scenarion i en arbetsgrupp. Här under försöker vi att förmedla hur vi jobbar vid två olika scenarion. Antingen möts de av en grupp som behöver lösa samarbetssvårigheter för att komma vidare, eller så kan det vara en grupp som vill göra en förebyggande insats för att bibehålla ett gott arbetsklimat.

Vid problem i en grupp:

När en personalgrupp inte längre kan samarbeta, eller när energin och fokus läggs på fel saker så blir vår uppgift som handledare i en sådan här situation att titta på hur kommunikationen ser ut i gruppen och visa på vad det är som fungerar vad det gäller kommunikationen och vad det är som inte fungerar med den. Vi tittar oftast på vilka "valda sanningar" som finns i gruppen, medvetet eller omedvetet. Dessa "valda sanningar" är ofta en av anledningarna till varför gruppen inte längre kan kommunicera, mötas och samarbeta. Genom att vi som handledare belyser det som begränsar gruppen, kan vi och gruppen sedan tillsammans hitta lösningar på det som inte längre känns bra och utvecklande och arbeta på det som kan förändra situationen till något mer närande för alla parter i gruppen. Målet med handledningen är att gruppen skall få till ett mer tillåtande klimat och hitta ett effektivt samarbete med en tydlig riktning och drivkraft mot ett gemensamt mål.

När det fungerar väl i en grupp (förebyggande insats):

När det fungerar i en personalgrupp så fokuseras arbetet på att medvetandegöra vad det för framgångsnycklar som göra att arbetsklimatet är gott och stärka och befästa dessa ännu mer för att kunna bibehålla ett gott klimat och ett fungerande samarbete. Handledaren lär ut enkla och kraftfulla kommunikationsverktyg till deltagarna för att de alla personligen skall kunna utveckla kommunikationen med både sig själv och med andra individer. Målet för oss som är handledare är att gruppen skall få till en tydligare och rakare kommunikation genom att man via handledningen får tillgång till ett "gemensamt språk" som förenklar när de diskuterar. Handledningens intention är att gruppen skall kunna arbeta tillsammans i ett tillåtande klimat och hitta ett effektivt samarbete med en tydlig riktning och drivkraft mot ett gemensamt mål.

Handledning: 2-5 tillfällen per termin där varje tillfälle är 3 timmar